TA STRONA UŻYWA COOKIES

Informujemy, że nasza strona może dostosowywać treści reklamowe do Twoich zainteresowań i preferencji. Jest to możliwe dzięki przechowywaniu plików cookies oraz podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym oraz przetwarzaniu Twoich danych przez Effector S. A. (administratora), w celach analitycznych i statystycznych oraz personalizacji treści marketingowych.
 
Co zyskujesz?
Korzystanie z naszej strony i jej funkcjonalności jest dla Ciebie bardziej komfortowe, a wyświetlane reklamy są bardziej dopasowane do Twoich potrzeb.
 
Jeśli chcesz ograniczyć lub zablokować tego rodzaju przetwarzanie, możesz dokonać tego w każdej chwili za pomocą ustawień Twojej przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdziesz w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzystasz oraz w naszej polityce prywatności.
 
Informujemy, że klikając „akceptuj” bez zmiany ustawień prywatności w Twojej przeglądarce, wyrażasz dobrowolnie zgodę na przechowywanie w Twoim urządzeniu końcowym plików cookies i innych podobnych technologii służących do dopasowywania treści marketingowych oraz na korzystanie z informacji w nich zapisanych przez Effector S. A. Więcej na temat zasad przetwarzania przez nas Twoich danych znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Kontynuuj bez plików cookies

Polityka prywatności dla kontrahentów

Polityka prywatności dla Kontrahentów EFFECTOR S. A.

(dalej także jako „Polityka prywatności")

EFFECTOR S. A.. z siedzibą w Kielcach jako administrator Państwa danych osobowych dalej: „EFFECTOR" lub „Administrator"), pragnie poinformować, że przywiązuje szczególną wagę do przestrzegania zasad ochrony danych osobowych.

Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony Państwa danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej także jako: „RODO").

Niniejsza Polityka prywatności znajduje zastosowanie do danych osobowych osób fizycznych będących naszymi aktualnymi lub potencjalnymi klientami, kontrahentami i innymi podmiotami, z którymi nawiązujemy relacje biznesowe (dalej: „Kontrahenci"). Ponadto, Polityka prywatności dotyczy również danych osób fizycznych występujących w imieniu kontrahentów będących podmiotami gospodarczymi, w szczególności ich przedstawicieli, pracowników i innych osób występujących z ich upoważnienia.

Ochrona Danych Osobowych

1. Czym są dane osobowe.
Dane osobowe to wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane o lokalizacji, dane kontaktowe, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii.

2. Administrator danych osobowych.
Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest:
EFFECTOR S. A.
z siedzibą w Kielcach przy ul. Hauke-Bosaka 2, 25-214 Kielce, tel. + 48 41 348 20 70,
e-mail: recepcja@effector.pl

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

 1. Zawarcie i realizacja umowy handlowej, umowy o świadczenie usług, etc. – wówczas podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO : niezbędność przetwarzania danych w celu wykonania umowy, której stroną jest dana osoba fizyczna, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie tej osoby przed zawarciem umowy,
 2. Wypełnienie przez Administratora obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa – podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. c RODO : niezbędność przetwarzania celem wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
 3. Dochodzenie i obrona przed ewentualnymi roszczenia – podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO : niezbędność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

Poza wymienionym powyżej zakresem, podstawą przetwarzana danych osobowych może być także dobrowolnie udzielona przez Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych (np. w przypadku przetwarzania Państwa wizerunku do celów dokumentacyjnych lub informacyjnych).

4. Jakie dane osobowe Kontrahentów lub ich przedstawicieli mogą być przetwarzane.
W związku z realizacją celów wskazanych w punkcie 3 powyżej, Administrator może przetwarzać niezbędne dla ich osiągnięcia dane, w szczególności następujące podane przez Kontrahentów dane osobowe:

 1. imię i nazwisko, numer PESEL,
 2. firma, adres prowadzenia działalności gospodarczej, adres korespondencyjny, numery indentyfikacyjne (NIP lub REGON),
 3. dane kontaktowe, takie jak adres e-mail, numer telefonu lub faxu,
 4. stanowisko służbowe,
 5. numer rachunku bankowego.

Podanie danych określonych powyżej jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów nawiązania i wykonywania umowy. Niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy.

Administrator może również pozyskiwać Państwa dane osobowe z innych źródeł, takich jak w szczególności:

 1. Źródła powszechnie dostępne, tj. rejestry przedsiębiorców CEIDG lub KRS - w celu weryfikacji informacji podanych przez Kontrahentów. Zakres przetwarzanych danych będzie w takim przypadku ograniczony do danych dostępnych publicznie w odpowiednich rejestrach;
 2. podmioty, w imieniu których występują osoby fizyczne, których dane dotyczą. Zakres przetwarzanych danych obejmie w takim przypadku informacje konieczne do realizacji umowy pomiędzy Administratorem a takim podmiotem.

5. Komu przekazujemy Twoje dane osobowe.
W granicach określonych przepisami prawa możemy przekazywać Państwa dane osobowe następującym podmiotom:

 1. podmiotom zapewniającym Administratorowi obsługę księgową, rachunkową, innym przedsiębiorcom zaangażowanym we współpracę z Kontrahentami, doradcom (w tym prawnym) Administratora, podmiotom świadczącym usługi ubezpieczeniowe, windykacyjne, informatyczne, wsparcia technicznego, usługi przewozowe, kurierskie, pocztowe;
 2. organom i podmiotom upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

6. Czy stosujemy zautomatyzowane podejmowanie decyzji?
W ramach przetwarzania danych osobowych Kontrahentów nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania) w rozumieniu art. 22 RODO.

7. Czy dane są przekazywane do krajów spoza EOG?
Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

8. Okres przechowywania danych osobowych.
W przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia i wykonania umowy, dane będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a następnie maksymalnie do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub przez czas niezbędnej archiwizacji wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

9. Przysługujące prawa.
Zgodnie z RODO przysługują Państwu następujące prawa:

 1. prawo dostępu do przetwarzanych danych – na tej podstawie osoba, której dane dotyczą, uprawniona jest do uzyskania od administratora danych informacji o przetwarzaniu danych osobowych – w tym o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, podstawie prawnej przetwarzania, planowanym okresie przetwarzania oraz o odbiorcach, którym dane są ujawniane – a także do uzyskania kopii danych osobowych, które są przez administratora danych przetwarzane,
 2. prawo do sprostowania danych – na tej podstawie osoba, której dane dotyczą, ma prawo zwrócenia się do administratora danych z wnioskiem o sprostowanie nieprawidłowych lub uzupełnienie niekompletnych danych osobowych, które tej osoby dotyczą,
 3. prawo do usunięcia danych – na tej podstawie osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać od administratora danych niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych, w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celów, w których zostały zebrane lub gdy osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę będącą jedyną podstawą prawną przetwarzania (nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody),
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie osoba, której dane dotyczą, ma prawo zwrócenia się do administratora danych z żądaniem ograniczenia przetwarzania, w przypadku, gdy:
  - istnieje prawdopodobieństwo nieprawidłowości danych osobowych (do czasu sprawdzenia przez administratora danych ich prawidłowości),
  - przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
  - ustał cel przetwarzania danych osobowych przez administratora danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania,
 5. prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie osoba, której dane dotyczą – i której dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody osoby lub zawartej umowy – ma prawo żądać od administratora danych udostępnienia (w powszechnie używanym formacie pozwalającym na odczyt) danych przez siebie dostarczonych lub przesłania ich do innego administratora (jeżeli istnieją w tym zakresie techniczne możliwości),
 6. prawo do cofnięcia zgody –jeżeli przetwarzanie realizowane jest w oparciu o zgodę, zgoda może być w każdym czasie cofnięta przez osobę, której dane dotyczą (nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody),
 7. prawo do sprzeciwu – na tej podstawie osoba, której dane dotyczą, ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących jej danych, które odbywa się w oparciu o usprawiedliwiony cel administratora danych (sprzeciw powinien zawierać uzasadnienie), chyba że administrator danych wykaże istnienie nadrzędnych podstaw do przetwarzania, w przypadku jednak gdy sprzeciw dotyczy przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych brak jest konieczności uzasadniania sprzeciwu, administrator musi zastosować się do sprzeciwu.

W celu zrealizowania praw przysługujących Ci na gruncie przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, możesz skontaktować się z administratorem:

 1. pisemnie – na adres korespondencyjny: ul. Hauke-Bosaka 2, 25-214 Kielce,
 2. ustnie – pod numerem telefonu + 48 41 348 20 70, lub do protokołu w siedzibie: ul. Hauke-Bosaka 2, 25-214 Kielce, lub
 3. pocztą elektroniczną na adres e-mail: recepcja@effector.pl lub ochronadanychosobowych@effector.pl

10. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Niniejsza Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana, aby odzwierciedlała ona wszelkie zmiany w sposobie przetwarzania danych osobowych lub wykorzystania plików cookie.

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od: 25 maja 2018 roku.