TA STRONA UŻYWA COOKIES

Informujemy, że nasza strona może dostosowywać treści reklamowe do Twoich zainteresowań i preferencji. Jest to możliwe dzięki przechowywaniu plików cookies oraz podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym oraz przetwarzaniu Twoich danych przez Effector S. A. (administratora), w celach analitycznych i statystycznych oraz personalizacji treści marketingowych.
 
Co zyskujesz?
Korzystanie z naszej strony i jej funkcjonalności jest dla Ciebie bardziej komfortowe, a wyświetlane reklamy są bardziej dopasowane do Twoich potrzeb.
 
Jeśli chcesz ograniczyć lub zablokować tego rodzaju przetwarzanie, możesz dokonać tego w każdej chwili za pomocą ustawień Twojej przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdziesz w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzystasz oraz w naszej polityce prywatności.
 
Informujemy, że klikając „akceptuj” bez zmiany ustawień prywatności w Twojej przeglądarce, wyrażasz dobrowolnie zgodę na przechowywanie w Twoim urządzeniu końcowym plików cookies i innych podobnych technologii służących do dopasowywania treści marketingowych oraz na korzystanie z informacji w nich zapisanych przez Effector S. A. Więcej na temat zasad przetwarzania przez nas Twoich danych znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Kontynuuj bez plików cookies

Strategia Podatkowa 2022

 

INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ ZA ROK 2022

Niniejszy dokument stanowi realizację obowiązku sporządzenia i opublikowania przez Effector S.A. (dawniej: Effect Glass S.A.) informacji o realizowanej strategii podatkowej za Rok Podatkowy 2022 wynikającego z art. 27c ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wykaz skrótów

Effector, Spółka


Effector Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach (adres: ul. Hauke–Bosaka 2, 25-214 Kielce), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000077755, NIP: 634-10-23-465, REGON: o kapitale zakładowym w wysokości 1.240.132,00 zł w całości opłaconym, BDO: 000157463

 

Ustawa CIT

 

ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Ordynacja podatkowa

 

ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

 

Ustawa VAT


ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

 

Ustawa PIT


ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Ustawa o podatku akcyzowym


ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

 

Rok Podatkowy 2021


okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2021 r.

 

Informacje o Spółce

Effector jest producentem wysokiej jakości szyb zespolonych oraz szkła hartowanego. W Roku Podatkowym 2022 Spółka prowadziła działalność gospodarczą z wykorzystaniem posiadanych środków produkcji zlokalizowanych w dwóch zakładach produkcyjnych znajdujących się w Kielcach i w Wędkowach k. Tczewa.

Spółka dysponuje jednym z najnowocześniejszych parków maszynowych w Polsce, opartym na zaawansowanych rozwiązaniach technologicznych. Zautomatyzowany proces produkcji, wysoko wykwalifikowana kadra oraz współpraca ze starannie wyselekcjonowanymi sprawdzonymi dostawcami pozwalają zapewnić wysoką jakość dostarczanych produktów, oraz terminową realizację zamówień, dzięki czemu Effector jest cenionym na rynku producentem szyb zespolonych i szkła hartowanego.

Misja podatkowa Spółki

Celem Spółki jest osiąganie zysku z prowadzonej działalności gospodarczej przy poszanowaniu zasad etyki biznesowej i transparentności. Misją Spółki jest działanie w sposób uczciwy i transparentny we wszystkich sferach działalności, w tym również w zakresie rozliczeń podatkowych.

W przekonaniu Spółki wywiązywanie się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, w tym dostarczanie organom podatkowym wymaganych informacji zarówno w postaci składania wymaganych przepisami prawa deklaracji, jak i poprzez udzielanie rzetelnych odpowiedzi na bieżące pytania i wezwania organów podatkowych jak również uiszczanie należnych podatków jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy.

Terminowa realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, w tym w szczególności terminowe uiszczanie podatków stanowi element społecznej odpowiedzialności Effector  Spółka dąży do przestrzegania przepisów prawa podatkowego, a w rezultacie uiszczanie podatków w kwotach i w terminach wymaganych przepisami prawa.

Działania Effector nie są nastawione na optymalizację rozliczeń podatkowych. Spółka nie akceptuje sprzecznych z przepisami prawa działań mających na celu uchylanie się od zobowiązań podatkowych, a obowiązki wynikające z przepisów prawa podatkowego są jednym z czynników uwzględnianych przy podejmowaniu decyzji biznesowych. 

Spółka stara się w pełni przestrzegać obowiązujące przepisy prawa (w tym przepisy prawa podatkowego) działając w sposób, który podtrzymuje reputację Spółki jako odpowiedzialnego przedsiębiorcy. We wszystkich obszarach prowadzonej działalności Effector popiera i realizuje zasady odpowiedzialnego biznesu.

Akceptowany poziom ryzyka podatkowego

Poziomem ryzyka podatkowego akceptowanego przez Spółkę jest poziom niski.

Effector podejmuje działania zmierzające do minimalizacji ryzyk związanych z rozliczeniami podatkowymi Spółki w tym w szczególności:

 • ryzyka a wystąpienia zaległości podatkowych związanych z brakiem zapłaty lub nieterminową zapłatą należnych podatków,
 • ryzyka niezłożenia lub nieterminowego złożenia deklaracji podatkowych,
 • ryzyka niewykonania lub nieterminowego wykonania pozostałych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, jak również
 • ryzyka pociągnięcia do odpowiedzialności karnej skarbowej osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe Spółki.

W przypadku nieprecyzyjnych lub niejednoznacznych przepisów prawa podatkowego, skutkujących możliwością rozbieżnej ich interpretacji, Spółka co do zasady przyjmuje interpretację obarczoną niższym ryzykiem zakwestionowania jej przez organy podatkowe, nawet jeśli rozwiązanie takie związane jest z większym obciążeniem podatkowym po stronie Effector.

Procesy i procedury dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie

W celu realizacji wyznaczonych celów i kierunków działania w zakresie obowiązków podatkowych Spółka opracowała i wdrożyła procedury i procesy zmierzające do zapewnienia prawidłowości i terminowości realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Określają one standardy, zasady działania i praktyczne wskazówki mające na celu zabezpieczenie realizacji polityki podatkowej Spółki.

Do obszarów objętych wskazanymi powyżej procedurami i/lub procesami należą między innymi:

 • czynności związane z weryfikacją kontrahenta i transakcji w celu zachowania należytej staranności w zakresie ograniczenia ryzyk podatkowych dotyczących realizowanych transakcji,
 • czynności związane z rozliczaniem poszczególnych podatków i sporządzaniem deklaracji - wymagane jest opracowywanie deklaracji w oparciu dostępne w Spółce i zweryfikowane na moment ich złożenia dane i informacje. Wdrożone w Spółce procesy nie dopuszczają sporządzania deklaracji w oparciu o niepełne i/lub niezweryfikowane dane. W przypadku zidentyfikowania jakichkolwiek nieprawidłowości Spółka składa odpowiednie korekty deklaracji,
 • płatności zobowiązań podatkowych - wdrożone w Spółce procesy przewidują bezwzględny obowiązek terminowego regulowania zobowiązań podatkowych, a w przypadku korekt skutkujących powstaniem zaległości podatkowej – zapłatę zaległego podatku wraz z odsetkami,
 • raportowanie schematów podatkowych,
 • weryfikacja umów z kontrahentami – każda z umów opiniowana jest przez Głównego Księgowego odpowiedzialnego za rozliczenia podatkowe Spółki,
 • zgłaszanie nietypowych sytuacji,
 • zasady postępowania w trakcie kontroli i postępowań podatkowych,
 • obieg i archiwizacji dokumentów.

W bieżące rozliczenia podatkowe Spółki zaangażowani są pracownicy Działu Księgowości posiadający odpowiednią wiedzę i kwalifikacje. Prace Działu Księgowości nadzoruje Główny Księgowy, który sprawuje również pieczę nad procesem decyzyjnym odnoszącym się do kwestii mających znaczenie dla rozliczeń podatkowych Spółki. Istotne kwestie podatkowe są na bieżąco raportowane i konsultowane z Zarządem Spółki. Decyzje w istotnych sprawach podatkowych podejmowane są przez Zarząd, po konsultacji z Głównym Księgowym

Wskazać należy, że wdrożone przez Effector procedury i procesy odnoszą się nie tylko czynności pracowników Działu Księgowości bezpośrednio związane z rozliczeniami podatkowymi Spółki. Obejmują one działania podejmowane na wszystkich etapach realizowanych transakcji czy procesów mających wpływ na rozliczenia podatkowe Spółki. Istotnym elementem jest zatem komunikacja i współpraca pomiędzy pracownikami wszystkich (w tym również niepodatkowych) działów zaangażowanych w realizację danego procesu.

W Roku Podatkowym 2022 pracownicy Działu Księgowości na bieżąco monitorowali zmiany przepisów prawa podatkowego i ich ewentualny wpływ na realizowane przez Spółkę transakcje, a w razie potrzeby aktualizowali stosowane w Spółce procedury i procesy. Na bieżąco kontrolowana była też realizacja poszczególnych procesów. W razie zidentyfikowania nieprawidłowości nie tylko korygowano błędne zapisy księgowe mające wpływ na rozliczenia podatkowe Spółki, ale dodatkowo kierowano odpowiednią komunikację do uczestników danego procesu.

Podejmowano również działania w zakresie oceny i kontroli ryzyk podatkowych związanych z działalnością Spółki zmierzające do ograniczenia ryzyka do akceptowalnego niskiego poziomu. W szczególności pracownicy Działu Księgowości na bieżąco śledzili zmiany przepisów prawa podatkowego, orzecznictwo sądów administracyjnych, interpretacje organów podatkowych, komunikaty publikowane na stronach Ministerstwa Finansów i inne wytyczne organów podatkowych. Pracownicy działu Księgowości regularnie uczestniczyli w szkoleniach z zakresu przepisów prawa podatkowego i rachunkowości. Korzystano też z dostępnych na rynku newsletterów i biuletynów podatkowych.

W przypadku wątpliwości Spółka uzyskiwała opinie zewnętrznych doradców świadczących w sposób profesjonalny pomoc prawną i usługi doradztwa podatkowego.

W Roku Podatkowym 2022 kwestie podatkowe były jednym z istotnych czynników branych pod uwagę podczas podejmowania decyzji biznesowych. Główny Księgowy regularnie informował Zarząd o zagadnieniach podatkowych związanych z realizowaną przez Spółkę działalnością oraz związanym z nimi ryzykiem.

Dobrowolne formy współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

Spółka współpracuje z organami Krajowej Administracji Skarbowej w bieżących kwestiach związanych z rozliczeniami podatkowymi Effector. W Roku Podatkowym 2022 bez zbędnej zwłoki udzielano odpowiedzi na wezwania organów podatkowych pozostając z pracownikami organów podatkowych w kontakcie mailowym i/lub telefonicznym.

W Roku Podatkowym 2022 Spółka nie realizowała dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej – Effector nie jest stroną umowy o współdziałanie w zakresie podatków pozostających we właściwości Krajowej Administracji Skarbowej, o której mowa w art. 20s §1 Ordynacji podatkowej.

Realizacja obowiązków podatkowych

Zgodnie z realizowaną strategią podatkową Spółka dążyła do przestrzegania przepisów prawa podatkowego i realizacji wszystkich wynikających z tych regulacji obowiązków. Podejmowane działania uwzględniały zasady:

 • przestrzegania przepisów prawa podatkowego i realizacji wynikających z nich obowiązków,
 • podejmowania istotnych decyzji biznesowych z uwzględnieniem kwestii podatkowych,
 • transparentnych i uczciwych relacji z organami Krajowej Administracji Skarbowej.

Zdarzenia gospodarcze realizowane w Roku Podatkowym 2022 zostały zaewidencjonowane w księgach rachunkowych zgodnie z wdrożonymi w Spółce procedurami zmierzającymi do zapewnienia prowadzenia ksiąg w sposób rzetelny, bezbłędny, sprawdzalny i na bieżąco. Zapisy w księgach dokonywane były ze szczegółowością niezbędną do celów podatkowych.  

Spółka sporządziła sprawozdanie finansowe za 2022 rok, które zostało poddane badaniu przez biegłego rewidenta oraz opublikowane we właściwym rejestrze sądowym.

W roku podatkowym 2022 Spółka pełniła rolę podatnika i płatnika podatku dochodowego od osób prawnych, podatnika podatku od towarów i usług, podatnika podatku od czynności cywilnoprawnych, podatnika podatku od nieruchomości, podatnika podatku rolnego, podatnika podatku od środków transportowych oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. W związku z tym, złożono następujące deklaracje podatkowe:

Podatek dochodowy od osób prawnych

 • CIT-8 - zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
 • CIT-10Z - deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • CIT-ST Informacja podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
 • IFT-2R Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • TPR-C – informacja o cenach transferowych

Podatek od towarów i usług

 • VAT-UE - informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach
 • JPK_VAT - dokument elektroniczny zawierający ewidencję VAT (zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres) oraz deklarację VAT.

Podatki i opłaty lokalne

 • DN-1 – deklaracja na podatek od nieruchomości
 • DR-1 – deklaracja na podatek rolny

Podatek dochodowy od osób fizycznych

 • PIT-4R – deklaracja roczna o zaliczkach na podatek dochodowy
 • PIT-11 - informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

Podatek od środków transportowych

 • DT-1 – deklaracja na podatek od środków transportowych

Deklaracje podatkowe składane były do właściwego organu we wskazanych przepisami prawa terminach. W terminie regulowano również wymagane należności podatkowe.

W Roku Podatkowym 2022 Spółka nie korzystała z ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w rozumieniu Rozdziału 7a Działu III Ordynacji podatkowej. Spółka nie korzysta też z innych ulg podatkowych.

W Roku Podatkowym 2022 nie zidentyfikowano schematów podatkowych objętych obowiązkiem raportowania na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej, stąd nie przekazano Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a §1 pkt 10 Ordynacji podatkowej.

Transakcje z podmiotami powiązanymi

W Roku Podatkowym 2022 Spółka nie realizowała transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy CIT, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki.

Planowane lub podejmowane działania restrukturyzacyjne

W Roku Podatkowym 2022 Spółka  planowała przeprowadzić połączenie z EFFECTOR S.A. (KRS 0000103036) i EFFECTOR sp. z o.o. (KRS 0000376461) w trybie art. 492 §1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku spółek: EFFECTOR S.A. i EFFECTOR sp. z o.o. (Spółki Przejmowane) na Effect Glass (Spółka Przejmująca) w zamian za akcje wydane przez Spółkę akcjonariuszom EFFECTOR S.A. przy uwzględnieniu treści Opinii Zabezpieczającej z dnia 2 maja 2022 r. wydanej przez Szefa Krajowej Informacji Skarbowej.

Planowane połączenie nie zostało zrealizowane w Roku Podatkowym 2022.

W Roku Podatkowym 2022 Spółka nie planowała innych działań restrukturyzacyjnych, ani nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy CIT.

Złożone wnioski o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, interpretacji przepisów prawa podatkowego, wiążącej informacji stawkowej oraz wiążącej informacji akcyzowej

W Roku Podatkowym 2022 Spółka nie występowała z wnioskami o wydanie:

 • ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w 14a §1 Ordynacji podatkowej,
 • indywidualnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej,
 • wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w 42a Ustawy VAT,
 • wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w 7d ust. 1 Ustawy o podatku akcyzowym.

Rozliczenia podatkowe na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

W Roku Podatkowym 2022 Spółka nie realizowała transakcji z podmiotami z krajów stosujących szkodliwą konkurencję. W konsekwencji nie dokonywano rozliczeń na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 Ustawy CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 Ustawy PIT oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a §10 Ordynacji podatkowej.